^Доверху
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

hair saloonД. І. Менделєєв був членом понад 90 академій наук, наукових товариств, університетів різних країн. Назва Менделєєва носить хімічний елемент № 101 (Менделевій), підводний гірський хребет і кратер на зворотному боці Місяця, ряд навчальних закладів та наукових інститутів. У 1962 р. АН СРСР заснувала премію і Золоту медаль ім. Менделєєва за кращі роботи з хімії та хімічної технології.

.
a@chemworld.com.ua

Хімічний Світ

Нет токсичных веществ, а есть токсичные дозы. (Парацельс)

Особливості метаболізму білків у легенях

legeniЛегені перебувають в умовах постійного унікального навантаження, що по­в’язане як із силами протидії спаданню легенів, так із чергуванням фаз вдиху та видиху. Виконання легенями їхньої функції забезпечується завдяки значно­му вмісту в їхній структурі білків — колагену та еластину. Порівняно з іншими паренхіматозними органами кількість колагену в легенях найбільша. Ці білки забезпечують сталість форми легенів і полегшують виконання ними газообмін­ної функції.

Детальніше: Особливості метаболізму білків у легенях

Енергетичні процеси в легеневій тканині

legeniСтруктурна організація легенів забезпечує основні газообмінні функції. Ура­ховуючи анатомічні особливості легенів, які мають велику площу поверхні ди­хальних шляхів і сполучаються із зовнішнім середовищем, важливо знати ме­таболічні процеси, що відбуваються в їхніх клітинах. Легені синтезують і секретують поверхнево-активні речовини (сурфактанти), які беруть участь у регу­ляції згортальної та протизгортальної систем, в обміні біологічно активних ре­човин та інших механізмах підтримання гомеостазу організму.

Детальніше: Енергетичні процеси в легеневій тканині

Роль NO у розвитку патологічних процесів у серцево-судинній системі

noОксид Нітрогену — NO є речовиною, що синтезується в організмі фермента­тивним шляхом і виконує регуляторну функцію в метаболізмі організму люди­ни. Ця сполука є гідрофобним газом, який відіграє роль внутрішньо-міжклітин­ного месенджера, що виявляє багатофункціональний ефект на клітину. Основ­на його дія спрямована на гуанілатциклазу, результатом чого є накопичення всередині клітини цГМФ.

Детальніше: Роль NO у розвитку патологічних процесів у серцево-судинній системі

Біохімічні фактори розвитку патохімічних змін при гіпертензії та їх фармакологічна корекція

gipertenziyaАртеріальна гіпертензія — це стан пацієнта, за якого спостерігають три­вале підвищення гідростатичного тиску в артеріях великого кола кровообігу. В основі розвитку есенціальної артеріальної гіпертензії лежить ослаблення ви­дільної функції нирок, що призводить до затримки Nа+ і води, а отже, до збільшен­ня об’єму циркулюючої плазми та хвилинного об’єму серця. Підвищення АТ необхідне для забезпечення адекватного натрійурезу та діурезу, тобто має ком­пенсаторний характер.

Детальніше: Біохімічні фактори розвитку патохімічних змін при гіпертензії та їх фармакологічна корекція

Біохімічна діагностика інфаркту міокарда

infarktПри інфаркті міокарда некроз клітин серцевого м’яза виявляють вже через 20 хв після гострого тромбозу коронарної артерії. Швидкість наростання некрозу може істотно різнитися і залежить від таких чинників, як периферійний крово­обіг і потреба міокарда в кисні. Під час біохімічної діагностики інфаркту міо­карда особливого значення набуває динаміка зростання в сироватці крові вмісту ферментів, які надходять із ушкоджених клітин міокарда. Некроз клітин при­зводить до таких змін

Детальніше: Біохімічна діагностика інфаркту міокарда

Особливості обміну речовин у серцевому м’язі при атеросклерозі коронарних артерій

serceСерце є центральним органом серцево-судинної системи, двигуном руху крові. Для своєї роботи воно має бути забезпечене хімічною енергією у вигляді АТФ, яка утворюється в результаті багатьох біохімічних реакцій у серцевому м’язі. Пору­шення однієї з реакцій у цьому ланцюзі призводить до розладу роботи серця.

Робота серця забезпечує перенесення крові й поживних речовин (кисень, енер­гетичний і пластичний матеріал) до органів і тканин та забирає кінцеві продук­ти обміну (С02, сечовину тощо).

Детальніше: Особливості обміну речовин у серцевому м’язі при атеросклерозі коронарних артерій

Інші захворювання гепатобіліарної системи

zahvorДискінезія жовчних шляхів під час біохімічних досліджень крові істотних змін не спостерігають. Гіперкінетична форма дискінезії супроводжується зрос­танням у жовчі вмісту жовчних кислот (у середньому в 1,4 разу) при незмінно­му їх співвідношенні та збільшенням умісту фосфоліпідів у 1,3 разу. Концент­рація інших компонентів жовчі практично не змінюється.

Детальніше: Інші захворювання гепатобіліарної системи

Жовчнокам’яні хвороби

jovchОдним із найпоширеніших захворювань жовчовивідних шляхів є жовчнокам’яна хвороба. Інтенсивне утворення каменів спостерігається у разі порушення відтоку жовчі (холестаз), за наявності інфекції. Найчастіше камені мають внутрішнє ядро, що складається з білка і містить жовчні пігменти. Ядро оточене пошарово холестерином (до 90 % загальної маси каменів) і білірубінатом кальцію (приблизно 10 %).

Детальніше: Жовчнокам’яні хвороби

Онкологічні захворювання печінки. Рідкісні захворювання печінки

onkoОнкологічні захворювання печінки

Первинний рак печінки виникає внаслідок зловживання алкоголем, наяв­ності цирозу печінки, впливу низки органічних сполук (нітрозаміни, ароматичні аміни) і мікотоксинів (афлотоксин). Лабораторними методами дослідження ви­являють порушення функцій гепатоцитів.

Детальніше: Онкологічні захворювання печінки. Рідкісні захворювання печінки

Порушення біохімічних процесів у печінці при окремих захворюваннях печінки та жовчовивідних шляхів

pechinkaОсновними патологічними процесами, пов’язаними з печінкою, є гепатози, гепатити, цирози, пухлини (найчастіше вторинні, наприклад метастази ново­утворень товстої кишки, шлунка, бронхів), рідкісні захворювання печінки.

Жирова дегенерація печінки, або жировий гепатоз (стеатоз печінки)

Детальніше: Порушення біохімічних процесів у печінці при окремих захворюваннях печінки та жовчовивідних шляхів

Механізм алкогольного ураження гепатоцитів

alkogolАлкогольна хвороба — системне захворювання, за якого спостерігають пору­шення структури та функції різних органів і тканин організму, ліпідного, вугле­водного, пуринового обмінів. Найпоширенішою формою алкогольної хвороби є печінкова з розвитком стеатозу печінки (жирового гепатозу, жирового переро­дження печінки), алкогольного гепатиту й алкогольного цирозу печінки.

Детальніше: Механізм алкогольного ураження гепатоцитів

Вірусне ураження гепатоцитів

gepatocutuВірусні гепатити — це загальний термін, який стосується запальних процесів у печінці, зумовлених різними вірусами. До них належать вірус гепатиту А (HAV), вірус гепатиту В (HBV), вірус гепатиту С (HCV), вірус гепатиту дельта (HDV) і вірус гепатиту Е (HEV). Клінічні прояви вірусного гепатиту дуже варіа­бельні: від асимптоматичного перебігу до яскраво вираженої печінкової недо­статності (фульмінантна форма).

Детальніше: Вірусне ураження гепатоцитів

Синдром портокавального шунтування печінки (синдром “відключення печінки”). 10.2.4. Синдром пухлинного росту

sindromСиндром портокавального шунтування печінки (синдром “відключення печінки”)

Речовини, які в нормі надходять із кишки в систему ворітної вени та печін­ку, в разі розвитку венозних колатералей потрапляють у систему загального кровотоку, обминаючи печінку. Вони мають велике значення в розвитку гепатаргій.

Детальніше: Синдром портокавального шунтування печінки (синдром “відключення печінки”). 10.2.4. Синдром...

Мезенхімально-запальний синдром

sindrЦей синдром зумовлений гістолімфоплазмоцитарною інфільтрацією порталь­них трактів і внутрішньочасточкової строми, активацією клітин ретикулоен- дотеліальної системи — так званим імунним запаленням. Для нього характер­не збільшення вмісту в крові білків гострої фази (С-реактивний білок, α1 -інгібітор протеїназ), диспротеїнемія з порушенням співвідношення білкових фракцій сироватки крові при електрофорезі, зростання концентрації імуногло- булінів, зміна осадових проб (тимолова проба, сулемова проба тощо).

Детальніше: Мезенхімально-запальний синдром

Сайт створений у 2011 році. Контакти: a@chemworld.com.ua